Toimintasäännöt

Sinisulat ry:n toimintasäännöt

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Sinisulat ry.Sen kotipaikka on Keravan kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun 13. p:nä 1976, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on jousiammunnan ja muun liikuntaharrastuksen edistäminen seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen

-kilpailutoimintaa

-koulutustoimintaa

-valmennus- ja harjoitustoimintaa

-nuorisotoimintaa

-tiedotus- ja suhdetoimintaa

-valistus- ja kasvatustoimintaa

-kuntoliikuntaa sekä

-muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja

tarpeellisten harjoituspaikkojen ja-välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5 Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa

sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.


Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu SLU:n, Suomen Jousiampujain Liiton SJAL:n jäsen ja noudattaa ao. liittojen sääntöjä ja määräyksiä.

IV Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SJAL:n sääntöjä ja päätöksiä ja jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunnan tehtävänä on myös päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on hänelle lähetetty kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle, sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 25 vuotta tai

- hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

- sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

- kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

- seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10§

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus.

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat.

3 Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilitarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat.

8 Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus.

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat.

3 Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a) toimintasuunnitelma

b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.

6 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

7 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) vuosi.

9 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

10 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

11 Valitaan edustajat SJAL:n kokouksiin ja annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi tarvittaessa muiden järjestöjen kokouksiin.

12 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.

13 Kokouksen päättäminen.

11§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12§

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII Seuran hallinto

14§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänelle sijaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitse täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4 Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6 Vastata SLU:n sekä SJAL:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7 Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8 Pitää jäsenluetteloa.

9 Hoitaa seuran taloutta.

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12 Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14 Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§

Seuran nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimen kirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä

17§

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

19§

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, se on tehtävä kahdessa perättäisessä seuran kokouk-sessa, jolloin läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä vähintään kolmen neljäsosan on kannatettava sitä.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Keravalla 23. marraskuuta 1995

Hannu Rautio Teemu Loikkanen Juhani Sarhamaa