Toimintasäännöt

Sinisulat ry:n toimintasäännöt 1.1.2024 alkaen

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Sinisulat ry. Sen kotipaikka on Keravan kaupunki Uudenmaan läänissä.

Yhdistys on perustettu huhtikuun 13. p:nä 1976, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä

yhdistys. Yhdistyksen kieli on suomi.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on jousiammunnan ja muun liikuntaharrastuksen edistäminen

yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-

, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen

1. kilpailutoimintaa

2. koulutustoimintaa

3. valmennus- ja harjoitustoimintaa

4. nuorisotoimintaa

5. tiedotus- ja suhdetoimintaa

6. kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle

fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.


Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja

muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja

tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.


Harjoittamalla julkaisutoimintaa.


Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia

tiloja.


Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen kilpailuja, keräyksiä ja arpajaisia, sekä

välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.


Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.


Yhdistyksen kokouksessa päätetään vuosittain minkä kattojärjestön ja /tai liittojen sääntöjä ja

määräyksiä se noudattaa. Yhdistys anoo jäsenyydet ja maksaa jäsenmaksu


3. Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.


Jäsenet hyväksyy ilmoituksesta yhdistyksen hallitus.


Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,

joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.


Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen

puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.


Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja

kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa

suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.


Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle

tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä

varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen

suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan

kalenterivuoden loppuun asti.


Hallituksen tehtävänä on myös päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä sääntöjen

mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus päättää myös

kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan

asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.


Päätös tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen

jälkeen, kun päätös on hänelle lähetetty. Päätöksestä ei voi valittaa.


Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.


4. Liittymis- ja jäsenmaksut


Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruus

päätetään yhdistyksen kokouksessa vuosittain.


Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta jos

1. hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään 25 vuotta

2. hän on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

3. kutsuttu kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen.


Vapautetun jäsenen saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut

puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen

aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu

puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat

siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on

päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai

rahastonhoitajan kanssa. Nimen kirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


7. Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


8. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä

myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen

kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-

toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla

yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksen

päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa

kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


10. Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ,jäsenmaksun ja

kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi  toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.


11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään

yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.